Naročanje


Zemljevid oddelkov
Čakalne dobe

Ordinacijski časi in naročanje

Oddelki in ambulante: Ordinacijski časi in naročanje

Pooblaščene osebe za naročanje
Ordinacijski urniki ambulantne dejavnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec od 1.10.2018 dalje in kontaktni podatki za naročanje 
Odgovorne osebe za vodenje čakalnega seznama v SB Slovenj Gradec

V primeru, da naročila na želeni pregled v kateri izmed ambulant Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ni bilo možno izvesti, pokličite preko enotne točke naročanja (02 882 34 00).

Pomembno obvestilo: prekinjeno naročanje oz. uvrščanje pacientov na čakalni seznam v 
Ambulanti za dermatovenerologijo


Informacije za paciente v zvezi z naročanjem na zdravstveno storitev

Pacienti, ki želite zdravstveno storitev opraviti v naši bolnišnici, se lahko naročite na enega od naslednjih načinov:  
ePošta*            narocanje@sb-sg.si
*Sporočite številko eNapotnice in ZZZS številko oz. EMŠO, v kolikor z ZZZS številko ne razpolagate ter vaše kontaktne podatke

Telefonsko*     02 88 23 400
*Pred klicem si pripravite številko eNapotnice in ZZZS številko, ter preverite Ordinacijski urniki ambulantne dejavnosti Splošne bolnišnice Slovenj Gradec od 1.10.2018 dalje in kontaktni podatki za naročanje 

Po pošti na naslov
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Gosposvetska cesta 1
2380 Slovenj Gradec
s pripisom: naročanje na zdravstveno storitev

pošljite naslednje podatke:
  • številko eNapotnice in ZZZS številko (oz. EMŠO, v kolikor z ZZZS številko ne razpolagate) ali
  • izvirnik papirnate napotnice in
  • vaše kontaktne podatke.
Osebno         KLIK NA POVEZAVO
 
Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v SB Slovenj Gradec in nacionalne čakalne dobe

V SB Slovenj Gradec pri naročanju pacientov upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in  Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) 


Informacije za paciente v zvezi z naročanjem na zdravstveno storitev    
V nadaljevanju vas želimo seznaniti s ključnimi novostmi novega ZPacP in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki se uporabljata od 21.1.2018 dalje.
 
Roki za predložitev napotne listine:
Pacient do ureditve v zakonu, ki ureja zdravstveno zavarovanje, izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne službe predloži napotno listino:
- s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan po njeni izdaji,
- s stopnjo nujnosti zelo hitro: v petih dneh po njeni izdaji,
- s stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji.
 
Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo
nujnosti so:
-za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno
zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene
storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
-za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da
zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
-za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da
zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
-za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine
 
POMEMBNO: Najdaljša dopustna čakalna doba v Republiki Sloveniji je spoštovana, če je čakalna doba za neko zdravstveno storitev pri najmanj enem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob.
 
V kolikor vam v SB Slovenj Gradec ne bomo zmogli zagotoviti obravnave v omenjenih rokih oz. dopustnih čakalnih dobah glede na stopnjo nujnosti, opredeljeno na vaši napotni listini, vas bomo seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo oz. kje lahko sami dostopite do podatkov o aktualnih čakalnih dobah različnih izvajalcev v Sloveniji - informacije so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://cakalnedobe.ezdrav.si/. V primeru, da v Republiki Sloveniji ni nobenega izvajalca, ki vam bi lahko zagotovil potrebno zdravstveno storitev v okviru dopustne čakalne dobe, se obrnite za informacije na nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (spletna stran: http://www.nkt-z.si,  tel. št. (00 386) 01/30 77 222).
Že v naprej bi vas želeli obvestiti tudio možnostih opravičene odsotnosti od termina oz. o posledicah zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina.
Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:
  • brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno;
  • poznejša odpoved, brez navajanja razlogov, je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki(nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smrt ožjega družinskega člana pacienta). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno.
  • po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.
Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):
  • če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.
Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:
  • po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.
 
Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.