O bolnišnici in lokacija: Svet zavodaORGANI ZAVODA

Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. direktor zavoda,
3. pomočnik direktorja za strokovne zadeve,
4. strokovni svet zavoda.

Predsednik sveta zavoda se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja. Člane sveta zavoda, ki predstavljajo delavce zavoda volijo delavci na splošnih volitvah, in sicer:
enega izmed zdravnikov,
enega izmed zdravstvenih delavcev in sodelavcev,
enega izmed upravno tehničnih delavcev.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno dobo štirih let in so lahko po preteku mandatne dobe ponovno izvoljeni oziroma imenovani.


ČLANI SVETA ZAVODA SPLOŠNE BOLNIŠNICE SLOVENJ GRADEC

PREDSTAVNIKI DELAVCEV
Marijana Plaznik, dipl. m. s.
Jasna Humar, dr. med.

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA
mag. Ksandi Javornik
Polona Rifelj, oec., univ. dipl. kom.
Simon Jevšinek, mag. ekon. in posl. ved
Maja Arbeiter, univ.dipl.soc.
Heidi Vončina, dipl.ekon.


PREDSTAVNIK MO SG
Jurij Šumečnik, dipl. upr. org.

PREDSTAVNIK ZAVAROVANIH OSEB (ZZZS)
Darko Iglar, dr. med.